Navigace

Obsah

Zřizovací listina školské radypři Základní škole a Mateřské škole Újezd, okres Zlín, příspěvkové organizace
 
 
 
Článek I.
 
Obec Újezd, Újezd 272, 763 25 Újezd u Val. Klobouk, IČO 00284 602.
 
Článek II.
 
1. Název:  Školská rada při Základní škole a Mateřské škole Újezd, okres Zlín, příspěvkové organizace.
2. Sídlo: Újezd 252, 763 25 Újezd u Val. Klobouk.
 
Článek III.
 
1. Školská rada má 6 členů.
 
Článek IV.
 
1. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
2. Školská rada se ve své činnosti řídí ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
 
Článek V.
 
1. Tato zřizovací listina se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech. Jeden výtisk obdrží
            škola, jeden školská rada a dva výtisky zřizovatel.
2. Školská rada byla zřízena usnesením Zastupitelstva obce Újezd  č. 8/06 ze dne 15.2.2006.
 
 
 
V Újezdě dne  16.2.2006
 
                                                                                         Vladimír Kráčalík
                                                                                         Starosta obce Újezd