Navigace

Obsah

Školská rada

Podle §167 odst.2 zákona č.561/2004 Sb. (Školský zákon) zřizuje zřizovatel – obec Újezd - na  ZŠ a MŠ  Újezd školskou radu. (dále ŠR).

Školská rada má tyto pravomoci:

- vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování

- schvaluje výroční zprávu školy

- schvaluje školní řád

- schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

- podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy

- projednává návrh rozpočtu na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření                ke zlepšení hospodaření

- projednává inspekční zprávy České školní inspekce

- podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství      a dalším orgánům státní správy

Podle usnesení Rady obce Újezd ze dne 7.11.  2005 č. 142/05 bude mít 6 členů, z toho 2 z řad zákonných zástupců nezletilých žáků, 2 z řad pedagogických  zaměstnanců školy a 2 jsou jmenování zřizovatelem.

 
Schválené dokumenty školské rady

 

Složení školské rady

Zřizovací listina školské rady

Jednací řád školské rady