Menu
ZŠ MŠ Újezd
ZŠ a MŠÚjezd

Dokumenty ŠJ

 Základní škola a Mateřská škola Újezd, okres Zlín, příspěvková organizace

___________________________________________________________________________

Směrnice k stravovacímu systému

   Základní instrukce k internetovým objednávkám obědů a platbám kreditu

 Adresa elektronického objednávkového systému (iCanteen): http://strav.nasejidelna.cz/0335

Bankovní účet školní jídelny: 115-636220287/0100

Objednávání stravy přes internet je možné vždy po úhradě stravného.

1. Čip

Žáci, kteří se budou stravovat ve školní jídelně, si zakoupí ke dni 1. 9. u vedoucí ŠJ stravovací čip v hodnotě 100 Kč.

Pokud žák ztratí čip, nahlásí ztrátu vedoucí školní jídelny, která čip zablokuje.

V případě, že se čip nenajde do 7 dnů, musí si žák zakoupit čip nový, na nový čip bude převeden zůstatek kreditu ze ztraceného čipu.

Čip má sloužit po celou dobu školní docházky!

Po jejím ukončení (pokud je čip nepoškozen) je záloha včetně zůstatku kreditu strávníkovi vrácena.

 

 

2. Způsob úhrady stravného

1.1 Převodním příkazem na bankovní účet školní jídelny. Pro přiřazení kreditu ke strávníkovi je nutné při platbě na účet školní jídelny zadat správný variabilní symbol.

1.2 Hotovostí u vedoucí školní jídelny vždy první dva pracovní dny v měsíci.

Pozor - důležité: termín splatnosti bankovního příkazu je nutné nastavit tak, aby měl žák dostatečný "osobní kredit" a  bylo mu umožněno v elektronickém objednávkovém systému provádět objednávání stravy. Aktuální výši kreditu uvidíte po přihlášení do osobního účtu strávníka. Pokud nemá strávník předplacen osobní kredit, není mu umožněno další
objednávání obědů, tzn. neobdrží následně stravu, a to až do doby dalšího následného připsání peněz na účet školní jídelny.

 

3. Objednávky obědů

3.1 Strávníci si mohou obědy objednávat prostřednictvím internetu nebo objednávkového terminálu do 14:00 hodin na další den.

Např. v pondělí do 14.00 hod. lze provést objednávku na úterý. Tentýž den v 14.01 hod. lze provést objednávku už jen na středu a samozřejmě na další následné dny. Na pondělí lze objednávat nejpozději předcházející pátek do 14:00 hod., nikoli v sobotu či neděli.

3.2 Přihlášení oběda je také možné v aktuální den do 8 hodin osobně u vedoucí školní jídelny (např. po nemoci).

 

4. Odhlašování ze stravování

 

4.1 Obědy v aktuální den máte možnost odhlásit u vedoucí jídelny nejpozději do 8.00 hodin osobně nebo telefonicky na čísle 577005661.

4.2 Odhlášení je možné také pomocí internetu do 14:00 hodin předcházejícího dne, popřípadě u objednávkového terminálu u školní jídelny.

5. Ostatní

Pokud žák (strávník) prvního dne nemoci nestihne odhlásit stravu, zákonný zástupce (rodič) má možnost si vyzvednou oběd s čipem do vlastních jídlonosičů v době od 11.00 - 12.00 hodin.
Neodhlášené obědy propadají a nelze zpětně nárokovat odhlášení!

 

Yvona Vyvlečková                                                          Mgr. Eva Janošová

 

vedoucí školní jídelny                                                     ředitelka ZŠ  a MŠ Újezd

 

 

 

Základní škola a Mateřská škola Újezd,

okres Zlín, příspěvková organizace

763 25  Újezd  252,  tel.. :  577005650

e-mail: zsujezd@zsujezd.cz

 

 

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY- vývařovny, Újezd 252

 

 

 

Vypracovala:

Yvona Vyvlečková

Schválila:

Mgr. Eva Janošová

Směrnice nabývá účinnosti dnem:

1. ledna  2022

       

 

 OBSAH:

1.     Úvodní ustanovení

2.     Informace o stravování v ZŠ a MŠ Újezd

3.     Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců, výše a úhrada stravného

4.     Stravování zaměstnanců

5.     Stravování cizích strávníků

6.     Provozní a vnitřní režim školní jídelny - vývařovny

7.    Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, prevence rizikového chování, podmínky zacházení s majetkem ze strany žáků

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

Vnitřní řád školní jídelny - vývařovny je zpracován v souladu s §30 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále „školský zákon“), ve znění pozdějších předpisů, řídí se zejména vyhláškou 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů a je v souladu s vyhláškou č. 602/2006 Sb. o hygienických předpisech.

Tento řád upravuje režim provozu školní jídelny – vývařovny včetně postavení strávníků, podmínky hygieny, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Školní jídelna - vývařovna je součástí  ZŠ a MŠ Újezd, její hlavní činností je zabezpečení školního stravování žáků a zaměstnanců školy.

 

2. INFORMACE O  ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ v ZŠ a MŠ Újezd

 

Školní jídelna – vývařovna, na adrese Újezd 252, vaří a vydává obědy pro děti v MŠ Újezd a žáky ZŠ Újezd. Ve školní jídelně se stravují žáci 1. a 2. stupně a zaměstnanci školy. Jídelna – vývařovna poskytuje žákům ZŠ pouze hlavní jídlo - oběd. Dětem v MŠ přesnídávku, oběd a svačinu.

Při tvorbě jídelníčku se řídí platnými předpisy a měsíčním plněním výživových dávek – „spotřební koš“. (Evidence jednotlivých složek stravy tak, aby byla dodržena předepsaná výživová norma. Jeho plnění zaručuje pestrost a vyváženost stravy.).

Jídelní lístek je (spolu se seznamem alergenů) zveřejněn a v pravidelných 14 - denních intervalech aktualizován na informační nástěnce u školní jídelny a na internetu školy v sekci „Školní stravování – na webových stránkách, http://strav.nasejidelna.cz/0335, kde si žáci stravu objednávají. Stravu lze objednat také na objednávkovém terminálu u vstupu do školní jídelny. Ve výjimečných případech je oběd možno také objednat a odhlásit v kanceláři vedoucí školní jídelny, nebo na telefonech 577 005 661, 777 651 055 a to do 8.00 hodin v den výdeje.

Školní jídelna je žákům přístupná pouze v době určené k odběru stravy. V této době mají do školní jídelny povolen vstup pouze strávníci, kteří mají na daný den objednaný oběd.

Po vstupu do jídelny si žák řádně umyje ruce, následně si ruce, utře ruce do jednorázových papírových utěrek a vydezinfikuje připravenou dezinfekcí. Žáci mají k dispozici čipové žetony, které používají k identifikaci při odběru objednané stravy. Jídlo se vydává na základě identifikace čipovým žetonem v čase dle stanoveného rozpisu výdeje. Pokud žák zapomene čipový žeton, nahlásí to kuchařce u výdeje a ta si jej vyhledá na terminálu, zda je oběd objednán.

Neodebrané obědy jsou zlikvidovány v drtičce odpadu Bone Cruster Delme viz dokument „Dohoda o likvidaci

biologického odpadu.“

Vařené jídlo se konzumuje výhradně v jídelně, přičemž je dodržována kultura stolování, čistota a pořádek.

Odnášení talířů, podnosů, sklenic, příborů, misek a jiného vybavení jídelny mimo jídelnu je nepřípustné.

Za dodržování pořádku a kázně v jídelně zodpovídá pedagogický dozor.

 

Výdejní doba stravy je stanovena následovně:

 

Pondělí,Úterý                                                               Středa,Čtvrtek

 

11.20 – 8AB, 9AB                                                        11.20 -6AB, 7AB

11.30 – 1.,2.,3.,(kdo nechodí do družiny)                  11.30 – 1.,2.,3.,(kdo nechodí do družiny)

 

12.25 – 6AB, 7AB                                                        12.25 - 8AB, 9AB                                                        

12.35 – 4.,5. třída                                                         12.35 – 4.,5. třída

12.55 družina ŠD1 i ŠD2                                             12.55 – družina ŠD1 i ŠD2     

                                                                           

Pátek

 

11,20 – 7AB, 8AB dívky

11,30 - 1.,2.,3.,(kdo nechodí do družiny)

 

12,25 – 6AB,8AB chlapci, 9AB

12,35 - 4.,5. třída

12.55 – družina ŠD1 i ŠD2

 

 

V době obědů je zajištěn nápoj dle denní nabídky.

 

Výdejní doba stravy v MŠ je stanovena následovně:

8.30 přesnídávka, 11.30 oběd, 14.30 odpolední svačina.

Jídelní chody se vydávají v kuchyňkách MŠ z výdejních okýnek, zaměstnankyní k tomu určenou.

 

 

3.  PRÁVA  A POVINNOSTI  ŽÁKŮ A  JEJICH  ZÁKONNÝCH  ZÁSTUPCŮ,  VÝŠE A ÚHRADA STRAVNÉHO

 

Zájemci o školní stravování odevzdají v průběhu měsíce září „Přihlášku žáka ke stravování“, která je platná po dobu daného školního roku. Součástí přihlášky je i seznámení s touto směrnicí o školním stravování.

Účast žáků na školním stravování je dobrovolná. Žáci nemají povinnost stravovat se denně.

Školní jídelna – vývařovna neposkytuje dietní stravování.    

 

PRÁVA ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ:

 

  • Právo na stravování ve školní jídelně - vývařovně mají žáci po dobu přítomnosti ve škole.
  • V případě prvního dne neodhlášené stravy má žák nebo zákonný zástupce právo na odběr této stravy do jídlonosičů.
  • Žáci a zákonní zástupci mají právo vznášet připomínky ke stravování u vedoucí školní jídelny a ředitele školy.

 

POVINNOSTI ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ:

 

  • Žák a zákonný zástupce je povinen vyplnit přihlášku ke stravování a uvést v ní potřebné údaje.

 

VÝŠE STRAVNÉHO

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

 

1. Strávníci 7 – 10 let                            30,--Kč/ 1 oběd

2. Strávníci 11 – 14 let                           31,-- Kč/ 1 oběd

3. Strávníci 15 let a více                        32-- Kč/ 1 oběd

4. Zaměstnanci                                    40,-- Kč/ 1 oběd ( 10,-- FKSP)

5. Důchodci (bývalí zaměstnanci)         40,-- Kč

 

 

 

 

 

 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA

 

Věková kategorie 3 – 6 let:

 

Celodenní - 44,- Kč:  přesnídávka 11,- Kč, oběd 23,- Kč, svačina 10,- Kč

Polodenní – 34,- Kč:  přesnídávka 11,- Kč, oběd 23,- Kč 

 

Věková kategorie 7 - 10 let

 

Celodenní – 51,- Kč:  přesnídávka 11,- Kč, oběd 30,- Kč, svačina 10,- Kč

Polodenní – 41,- Kč:  přesnídávka 11,- Kč, oběd 30,- Kč 

 

Cena stravného je stanovena dle vyhlášky MŠMT ČR č. 107/2005 Sb., o školním stravování, dle finančního normativu.

Upozornění: pokud dojde v průběhu roku ke zdražení potravin, Základní a Mateřská škola Újezd si vyhrazuje právo na zdražení stravného v návaznosti na výše uvedenou vyhlášku. Případné změny sazeb se uskutečňují vždy k 1. dni v měsíci.


4. ZPŮSOB A TERMÍN ÚHRADY STRAVNÉHO:

 

Platby za stravné:

Platby na stravné se poukazují dopředu formou tzv. stravovacího kreditu. Pokud je stravovací kredit žáka menší než cena stravy, stravu nelze objednat.

 

1.     Bezhotovostně – převodem na účet

číslo účtu 115-636220287/0100 u Komerční banky, pobočka Slavičín.

variabilní symbol:  číslo strávníka v evidenčním programu stravování (dále jen program

Z - Ware)

Pracovník školy pravidelně stahuje platby do programu Z - Ware, kde je platba přiřazena ke strávníkovi.

Při zadávání příkazu k úhradě se poukazuje částka s přiděleným variabilním symbolem, do poznámky je možné uvést jméno žáka.

2.     Hotově – v kanceláři vedoucí školní jídelny vždy 1. a 2. a 13. a 14. den v měsíci v čase 7.00 – 8.00 hodin a 9.30- 10.00 hodin. V době výdeje není vedoucí školní jídelny v kanceláři přítomna.


ZPŮSOB ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY:

 
Odhlašování stravy na další den se provádí nejpozději do 14.00hod.  Na webové stránce http://strav.nasejidelna.cz/0169 nebo na číslech 577 005 661,777 651 055 popř. osobně v kanceláři

do 8.00 hodin daného dne.

Z vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, vyplývá, že žák může odebírat stravu za zvýhodněnou cenu, to je cenu potravin, jen v době přítomnosti ve škole (§ 119, zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění).

Výjimkou je první den neplánované nepřítomnosti žáka v ZŠ – nemoc (§ 4 odst. 9, vyhláška č.107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů), kdy oběd může být odnesen ze ZŠ v jídlonosiči (v době od 11,00 do 11,15 hod.), pokud nebyla včas strava žáka odhlášena.

 

     STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ a úhrada stravného

 

Organizace stravování zaměstnanců a úhrada stravného je stejná jako u žáků školy.

 

Závodní stravování zaměstnanců organizace se řídí zákonem č. 557/2004 Sb. §  33 b v souladu s vyhláškou č. 84/2005 Sb. § 2 a 3. V provozním řádu jídelny je ustanoveno  povolení ředitelství ZŠ a MŠ Újezd  o výjimečném odnášení obědů zaměstnanci v jídlonosičích domů:

 

- náhlá nemoc

- nečekávaný odchod z pracoviště

- nevolnost

Zaměstnanec má nárok na stravu za sníženou úhradu,  pouze pokud jeho přítomnost  v práci trvá aspoň 3 hodiny (vyhláška č. 84 Sb. § 3 odst. 4). V době přípravného týdne nebo ředitelského volna  závodní stravování umožňuje ředitel školy dle aktuální situace. 

       

Nárok na stravu, které hradí z části organizace, neplatí pro tyto případy:

  • čerpání řádné dovolené
  • pracovní neschopnost
  • služební cesta
  • celodenní placená překážka v práci - návštěva lékaře
  • neodpracovaná směna z jiných důvodů.

          

STRAVOVÁNÍ ŠKOLSKÝCH DŮCHODCŮ

 

Ředitelka ZŠ a MŠ Újezd Mgr. Eva Janošová umožňuje  dle zákona č. 557/2004 Sb. § 33 b v souladu s vyhláškou č. 84/2005 Sb. § 3 odst. 6 důchodcům, kteří pracovali v organizaci do odchodu do důchodu stravování za sníženou úhradu.

 

Stravování žáků po dobu  prázdnin

 

Ředitelka ZŠ a MŠ Újezd Mgr. Eva Janošová umožňuje  podle §  119 školského zákona stravování dětí MŠ a žáků navštěvujících ŠD i v době vedlejších prázdnin.

 

Stravování zaměstnanců obce

 

Za podmínek upřesněných v dohodě Obecního úřadu Újezd jako zřizovatele a ZŠ a MŠ Újezd, okres Zlín, příspěvková organizace, umožňuje ředitel školy závodní stravování omezenému počtu  zaměstnanců Obecního úřadu Újezd. Výdej stravy pro tyto pracovníky je v 11. 00 hodin.

 

5.  STRAVOVÁNÍ CIZÍCH STRÁVNÍKŮ

 

Školní jídelna – výdejna neposkytuje stravu cizím strávníkům.              

 

6. Provozní a vnitřní režim školní jídelny - vývařovny

 

Provoz školní jídelny – vývařovny je 6.30 – 15.00 hodin

Vedoucí školní jídelny -  vývařovny: Yvona Vyvlečková


 

Do školní kuchyně mají přístup pouze zaměstnanci. Ostatním osobám je do těchto prostor vstup zakázán.

 

Za úklid, používání ochranných pracovních prostředků a dodržování platných hygienických norem zodpovídá vedoucí školní jídelny.

 

Časový rozvrh výdeje stravy:      11.00 13,30  hodin  -  oběd                         
                                                                

 

 7. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ, PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ, PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZE STRANY ŽÁKŮ

 

 

Žáci jsou povinni dodržovat pokyny učitelů a ostatních zaměstnanců školy, kteří zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví v době stravování podle § 29 odst. 2), školského zákona. Žáci jsou přiměřeně k věku poučeni o chování během stravování.

Důležitým prvkem ochrany před projevy rizikového chování je i výchovně vzdělávací působení na žáky zaměřené na zdravý způsob života – zdravé stravování.

Žáci jsou vedeni k šetrnému zacházení s majetkem školy i k zamezení plýtvání potravinami.


Tento vnitřní řád nabývá účinnosti od 1. ledna 2022

 

V Újezdě  1. ledna  2022

Aktualizace 1.9.2023

 

Vypracovala                                                                                                                 

 

Yvona Vyvlečková                                                                                                     Mgr. Janošová Eva

vedoucí školního stravování                                                                              ředitelka ZŠ a MŠ Újezd

                                                                                

 

 

Školní jídelna

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Překlad (translations)

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Festival IQ Play 1

Video

ZŠ A MŠ ÚJEZD JE SOUČÁSTÍ SÍTĚ EDUROAM

Eduroam

Meteorologická stanice ZŠ Újezd

Meteostanice