Navigace

Obsah

Naše sportoviště

Řád tělocvičny


Provozní řád školní tělocvičny

 

ZŠ a MŠ Újezd

PROVOZNÍ ŘÁD

Řád tělocvičny je vyvěšen na viditelném místě v přípravné místnosti. Žáci jsou s ním seznámeni vždy v první hodině předmětu ve školním roce, vyučující o tom učiní zápis do třídní knihy, dbá o to, aby byli dostatečně poučeni i žáci, kteří na první hodině tělesné výchovy chyběli. Zájmové organizace, které si pronajímají tělocvičnu, se seznámí s provozním řádem při podpisu smlouvy o pronájmu.

 

  1. Žáci vstupují do tělocvičny a šatny pro tělesnou výchovu pouze pod dohledem vyučujícího nebo cvičitele.

  2. Žáci, kteří v hodině Tv necvičí (osvobození od Tv nebo momentální zdravotní indispozice) se řídí pokyny učitele. Žáci s momentálními zdravotními potížemi o nich informují vyučujícího na začátku hodiny nebo okamžitě v průběhu hodiny při jejich vzniku. Žákům, kteří si žádají o částečné nebo úplné osvobození od Tv, zabezpečí zákonný zástupce lékařské vyšetření. O osvobození od Tv rozhodne ředitel školy na základě doporučení lékaře. Do té doby se účastní výuky v plném rozsahu.

  3. Žáci cvičí v tělocvičně v předepsaném cvičebním úboru. Do tělocvičny je přísně zakázáno vstupovat v obuvi s tmavou podrážkou !!!

  4. Žáci provádějí v tělocvičně jen činnosti určené vyučujícím. Při nich dodržují předně stanovené postupy a způsoby cvičení. Cvičící se chovají tak, aby neohrozili zdraví svoje, ani ostatních přítomných osob.

  5. S tělovýchovným nářadím a zařízením tělocvičny zacházejí šetrně, pokud zjistí závadu, která by mohla ohrozit bezpečnost cvičení, oznámí ji neprodleně vyučujícímu.

  6. Při cvičení nesmí mít žáci na sobě hodinky, řetízky a jiné předměty, které by mohly způsobit úraz. Ukládají je na určené místo podle pokynů vyučujícího. Žáci nesmí nosit a používat v tělocvičně žvýkačky a jídlo.

  7. Každý úraz hlásí ihned žáci vyučujícímu.Vyučující posoudí závažnost poranění. V případě vážnějšího úrazu postupuje vyučující následujícím způsobem:

 a) informuje vedení školy,

 b) zavolá lékařskou službu,

 c) ve spolupráci s vedením školy zabezpečí doprovod dospělou osobou k lékaři,

 d) oznámí rodičům telefonicky danou skutečnost,

 e) provede zápis do knihy úrazů a vyplní záznam o školním úrazu.

  8.  Žákům není dovoleno zapínat a vypínat osvětlení v tělocvičně.

  9.  Žáci udržují pořádek v tělocvičně, nářadí vracejí stále na stejné místo. Vyučující nářaďovnu po každé hodině uzamykají.

  10.  Je přísně zakázáno kouření a jakákoliv manipulace s ohněm, zasahování do instalace elektrického rozvodu a vodovodní sítě.

  11.  Učitelé a cvičitelé překontrolují před vstupem i při odchodu stav tělocvičny a nářaďovny, zhasnutí světel a uzavření oken.
 

  V Újezdě dne 1.9. 2009                                                                                                                               

                                                                                                                         ředitel školy