Navigace

Obsah

Dokumenty

Školní desatero

Školní desatero je dokument, který v krátkosti shrnuje pravidla chování na ZŠ a MŠ Újezd.

 

ŠKOLNÍ  DESATERO  PRO ŽÁKY  ZŠ a MŠ ÚJEZD

 

(Stručný výtah školního řádu)

 

Škola je rozsáhlé a početné pracoviště. Chceme-li všichni spolu dobře vycházet a něco se naučit, je třeba dodržovat určitá pravidla, stejně jako ve skupinových sportech – fotbalu, hokeji, košíkové je i základní škola  „ Velká hra “!

 

1) Školní budova a šatny se pro žáky otvírají v 7,00 hod. Vstup do učeben je možný po prvním zvonění. Chováme se zde ukázněně a ohleduplně k ostatním.

 

2) Do školy chodím vybaven a připraven  podle rozvrhu své výuky a pokynů jednotlivých vyučujících. Těmto požadavkům a zásadám slušné módy a chování přizpůsobím i své oblečení, přezůvky, vystupování i celkový zjev. Budovu školy neopouštíme bez souhlasu třídního učitele nebo vedení školy.

 

3) Drahé nebo nebezpečné předměty (mobily, šperky, peníze, škodlivé látky…), které nesouvisí s výukou, do školy raději nenos. Za jejich ztráty škola neručí a mohou ti způsobit problémy, ty řešíme společně s třídním učitelem a p. školníkem. Mobilní telefon můžeš používat jen o přestávkách. V době vyučování musí být telefon zcela vypnut a uložen v aktovce.

 

4) Mimo školu za tebe zodpovídají rodiče, ve škole p. učitelé. Dodržuj proto pokyny  vyučujících, dozorů i zaměstnanců školy během všech činností, které se školní prací souvisí, tedy i mimo budovu školy. Nedělej nic, co by mohlo ohrozit zdraví tvé i tvého okolí a klidný průběh výuky. Třída je svým vybavením určena ke studiu, ne pro různé rizikové hry. Drž se zásady: „Co sám nemáš rád, nečiň druhému“. V případě potřeby poskytni zraněnému pomoc a ihned informuj nejbližší dospělou osobu.

 

5) Zvonění na začátku hodiny je signálem pro žáky – běž na své místo a v klidu se připravuj na výuku. Zvonění na konci hodiny je signálem pro učitele k ukončení společné práce. Vyučujícího i každou dospělou osobu při příchodu a odchodu ze třídy pozdravíme povstáním, případnou nepřítomnost vyučujícího oznámí určený  žák vedení školy.

 

6) Tvoji případnou nepřítomnost – absenci  oznámí rodiče s předstihem, nejpozději ale do tří dnů omluvenkou v žákovské knížce. Z jedné hodiny uvolňuje vyučující, z jednoho dne třídní učitel, z více dnů ředitel školy. V případě pochybností může škola žádat potvrzení od lékaře.

Žákovská knížka je prostředek komunikace mezi školou, tebou a rodiči, podle toho s ní zacházej – je to tvoje vizitka.

 

7) O neodůvodněné absenci a závažných porušeních školního řádu žákem budou podle potřeby informováni třídní učitelé, rodiče, policie, případně sociální pracovníci státní správy s patřičnými kázeňskými důsledky pro žáka.

 

8) Chraň vybavení a majetek svůj, spolužáků i školy. Škody způsobené zlým úmyslem nebo vědomou neopatrností bude vyžadovat škola a její zřizovatel obecní úřad k úhradě po tobě a tvých rodičích.

 

9) Své pracoviště a třídu zanech po každé, zvláště poslední vyučovací hodině ve stavu,  v jakém jej chceš mít při svém příštím návratu. Uvědom si, že tvoje lavice i třída je zrcadlem tvé osobní hygieny a kultury. Jakákoliv poškození nebo ztráty oznam vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo p. školníkovi k zajištění nápravy.

 

10)  Tato pravidla platí ve všech budovách školy i v přilehlém okolí. Jeho plné znění je dostupné ve sborovně školy a v jednotlivých poschodích.