Navigace

Obsah

Projektový záměr

Typ: ostatní
Projektový záměr

Základní škola a Mateřská škola Újezd, okres Zlín, příspěvková organizace

 

Název projektu: „Školou k přírodě“

 

Hodnota projektu: 1 133 009,00 Kč

 

Doba trvání projektu: 30 měsíců (od 1. 3. 2011 do 31.8. 2013)

 

Zdroje financování projektu: program EU „ PENÍZE ŠKOLÁM “

 

Naše škola je umístěna v obci Újezd, svojí velikostí patří mezi středně veliké úplné základní školy. V době přihlášení do projektu ji navštěvovalo celkem 194 žáků z Újezda a pěti okolních obcí. Učitelský sbor tvoří zkušení pedagogové s patřičnou odbornou kvalifikací. Zaměření našeho projektu je dáno zaměřením ŠVP „ Škola pro život“, ale především umístěním naší školy v krásném prostředí Jižního Valšska, v těsné blízkosti lesa a v možnosti využívat přilehlou velkou školní zahradu. Škola má dlouhodobé zkušenosti se zpracováním obdobných projektů, především projektu mezinárodní spolupráce COMENIUS, kde jsme po dobu šesti let zpracovávali nejdříve projekt „ Hrady a zámky jako svědkové společné evropské kultury “  následně projekt „ Zvyky a tradice, společné a rozdílné, ve sjednocené Evropě “.

 

Součástí školy je školní jídelna, školní družina a mateřská škola. Všechny součásti školy tvoří celek, který ve své podstatě podporuje zásady environmentální výchovy. Jsme zapojeni do projektu „ Zelená škola“, žáci třídí odpady, sbírají víčka od plastových lahví a do speciálního kontejneru soustřeďují použité baterie a jiný elektrotechnický odpad.

Již v mateřské škole se u dětí snažíme rozvíjet praktické schopnosti a dovednosti, vedeme je k lásce k přírodě a rodnému kraji. Jelikož jsme škola střední velikosti, přistupujeme k žákům individuálně a vytváříme pro výuku a vzdělávání takové prostředí, které je podobné prostředí rodinnému. Velmi důsledně se věnujeme dětem s vývojovými poruchami učení a dbáme na jejich pevné začlenění do vzdělávacího procesu.

Rozvíjíme jazykové schopnosti a tzv. čtení s porozuměním a to už u žáků 1. ročníku. Žáci se postupně zdokonalují v práci na počítačích, běžně využívají internet při výuce. Podle výsledků testování žáků 9. ročníku je patrná klesající úroveň zájmu o literaturu a nižší úroveň čtenářské gramotnosti. Naopak s radostí můžeme konstatovat, že naši žáci se zajímají o přírodní vědy a informační technologie, velmi dobrých výsledků dosahují  v matematice.

 

Vzhledem k velikosti školy a struktuře  žáků  a také vzhledem k obsahu našeho ŠVP jsme se rozhodli  věnovat naši energii a prostředky  projektu „ Školou k přírodě “ rovnoměrně  do oblastí zaměřených na přírodní vědy, ale posílit i ostatní oblasti vzdělávání především čtenářskou gramotnost, výuku cizích jazyků a použití  ICT ve výuce. 

 

 

Posílení materiálně technického vybavení školy:

 

  1. Nákup interaktivní tabule
  2. Vybavení počítačové učebny novými počítači a softwarem potřebným k ochraně dat
  3. Nákup učebních pomůcek do všech oblastí vzdělávání
  4. Vybavení studovny vhodnou dětskou literaturou

 

Tyto cíle budou naplněny jak individualizací výuky, tak i vytvářením inovačních materiálů pro výuku. Vzdělávání pedagogů v daných oblastech pak bude sloužit jako doplněk, který umožní ještě zvýšit efektivitu celého projektu.

 

Projekt bude mít přímý vliv na všech 194 žáků. Žáci budou podpořeni téměř rovnoměrně v jednotlivých ročnících. Aktivně se na projektu bude podílet všech 15 učitelů.

 

 Přínos pro učitele vidíme zejména v následujících bodech

  • učitelé budou oceněni za nadstandardní práci navíc
  • učitelé budou mít motivaci zkvalitnit svoji výuku
  • učitelé získají v projektu znalosti a dovednosti, které budou využívat i po skončení projektu

 

Výsledkem projektu bude vytvoření dobrého zázemí pro zkvalitnění výuky a vytvoření podmínek pro dosažení většího studijního pokroku u žáků. Dalším cílem je vytvoření řady vzdělávacích materiálů, které budou dostupné všem učitelům ve škole. Ti je tak budou moci použít nejen přímo pro výuku, ale zejména jako inspiraci pro tvorbu vlastních materiálů v budoucnu. Při vzniku materiálů chceme klást důraz na jejich kvalitu a na to, aby byly využitelné opakovaně a také ostatními učiteli. Dalším naším cílem je zlepšení podmínek pro práci učitelů, motivace učitelů k používání moderních forem výuky a zejména pak správné implementace požadovaných výstupů projektu v praxi. Změnu v úrovni vzdělávání by mělo prokázat dotazníkové šetření učitelů, žáků i rodičů, které proběhne v závěru projektu. Samozřejmě se nevzdáváme ani myšlenky na měření znalostí žáků formou testování úrovně vědomostí. Vhodné by bylo provést stejné testování na začátku a na konci projektu.

 

Věříme, že projekt pomůže naší škole realizovat aktivity, na které bychom za běžných okolností neměli prostředky a že tyto aktivity budou prospěšné a užitečné zejména pro naše žáky.

 

Dne 1.3. 2011                                                                                                                                                   Mgr. Aleš Kozubík

                                                                                        ředitel školy           


Vytvořeno: 20. 12. 2015
Poslední aktualizace: 7. 9. 2016 12:44
Autor: