Menu
ZŠ MŠ Újezd
ZŠ a MŠÚjezd

Školní řád

Školní řád


Projednán na pedagogické radě dne 1. 9. 2008 se schválenou platností od 1. 9. 2008

              
Obecná ustanovení
Na základě zákona č. 561/2004 SB. - Školský zákon, vydávám jako statutární orgán školy školní řád s těmito kapitolami:
 
§         Provoz a vnitřní režim školy.
§        Výkon práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců a pravidla o  vzájemných vztazích pedagogických pracovníků, žáků a jejich zákonných zástupců.
§         Podmínka zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.
§         Podmínky k zacházení s majetkem školy.
§         Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělání - klasifikační řád.
§         Omlouvání absence žáka.
 
Školní řád a jeho dodržování se vztahuje na žáky školy, zákonné zástupce žáků a zaměstnance školy.
 
 
1. Provoz a vnitřní režim školy
 
a)      Školní budova se otevírá pro žáky a zaměstnance školy v 7.00 hodin, za nepříznivého počasí v 6.30. Přístup k učebnám na první vyučovací hodinu je umožněn se zvoněním 7.40. V době mimo vyučování, dále pak v sobotu, neděli a ve dny pracovního volna je možný přístup do budovy školy jen se souhlasem ředitele školy.
b)      Přístup veřejnosti do budovy školy je možný po ohlášení v kanceláři nebo u vedení školy.
c)      Po příchodu do budovy školy si žáci odkládají obuv a svršky v určené šatně. Sportovní obuv není považována za přezůvky, při pobytu ve škole nenosí žáci čepice. V šatnách není dovoleno se zdržovat během přestávek. Žáci neponechávají v šatnách cenné věci a větší peněžní částky. Ztrátu nebo zapomenutí klíče od šatny  řeší pověření žáci se školníkem nebo třídním učitelem.
d)      Zaměstnanci školy si své věci odkládají ve svých kabinetech, které jsou v jejich nepřítomnosti uzamčeny.Větší peněžní částky si ukládají do trezoru školy. Posílání žáků do kabinetů učitelem pro věci nebo pomůcky je na vlastní zodpovědnost učitele.
e)      Ztráty věcí hlásí žák neprodleně svému třídnímu učiteli, zaměstnanci školy pak svému vedoucímu pracovníkovi. Ztráty cenných věcí, které nebudou uloženy dle pokynů školního řádu, nebudou řešeny.
 
Do školy nosí žáci pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí.   Hodinky,šperky, mobilní telefony apod. mají neustále u sebe, neodkládají je. Škola nebere odpovědnost za ztráty mobilních telefonů.
 
f)        Mobilní telefony mohou žáci používat výhradně v době přestávek. V době vyučování musí být mobilní telefon zcela vypnut. Porušení tohoto nařízení bude považovánojako hrubý kázeňský přestupek. Dojde-li ke ztrátě mobilu v prostorách školy či v době školního  vyučování, řídí se škola rozhodnutím Nejvyššího soudu Rc 7/85 :“… jestliže měl občan svou věc v bezprostřední dispozici, takže ji mohl opatrovat, nejde o odloženo věc“. V době, kdy žáci musí telefon odložit při plnění úkolů, které vyplývají z jejich učebního procesu nebo v přímé souvislosti s ním ( např. tělesná výchova ), hradí škola ztrátu jen v tom případě, že jej  žák předal škole do úschovy (odevzdá jej učiteli do úschovy).
 
g)      Není dovoleno nosit do školy nebezpečné předměty a hrát hazardní hry.  Je zakázána manipulace s otevřeným ohněm, nošení, distribuce a užívání návykových látek.
h)      V prostorách školy a na akcích školy je žákům zakázáno kouřit a používat alkoholické nápoje. Zákaz platí pro celý areál školy, do kterého patří zahrada MŠ, školní pozemek, nádvoří školy, školní hřiště a příjezdové komunikace.Zaměstnanci školy se řídí
      v tomto případě ustanovením Pracovního řádu pro zaměstnance škol a    školských   
      zařízení, článek 15 a  Zákoníkem práce.
i)         Žák je povinen nosit do výuky učebnice, učební texty a pomůcky podle požadavků vyučujícího daného předmětu. Žákům není dovoleno mít zapnuté mobilní telefony v době výuky.
j)        Žák chodí do školy pravidelně a včas a řídí se rozvrhem. Účastní se činností organizovaných školou. Účast na vyučování nepovinných předmětu je pro přihlášené žáky povinná.
k)      V době přestávek se žáci chovají ukázněně, dodržují pravidla bezpečnosti, dbají   pokynů dozírajících učitelů, zdržují se v patře u své třídy. Šatny využívají žáci po dobu nezbytnou k převlečení a přezutí, nezdržují se zde během přestávek ani po vyučování. Opustit budovu bez souhlasu vyučujícího není žákům dovoleno. Samostatné sportování žáků na školním hřišti v době po vyučování je povoleno jen na vlastní nebezpečí.
l)        Bufet slouží všem žákům školy po celý den s výjimkou 1. svačinové přestávky, která je vymezena pouze pro žáky prvního stupně.
 
 
2. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců žáka
 
Povinnosti žáka
 
a)      Řádně docházet do školy a účastnit se výuky povinných a zvolených nepovinných předmětů a být na výuku připraven.
b)      Před vyučováním si připravit potřebné pomůcky. Po zvonění tiše vyčkat příchodu učitele a pozdravit jej povstáním. Pokud se vyučující nedostaví do 5 minut do třídy, oznámit  to vedení školy.
c)      Dodržovat školní řád a pravidla BOZP, se kterými byli žáci seznámeni na začátku
      a během školního roku.
d)      Plnit pokyny pedagogických pracovníků a jiných zaměstnanců školy, pokud jsou tyto pokyny v souladu s právními předpisy a školním řádem.
e)      Předkládat třídnímu učiteli včas dokumentaci k omluvě své absence.
     
Práva žáka
 
a)      Vyslovovat a hájit svůj názor a uplatňovat svá práva, která jsou v souladu s obecně platnými právními předpisy a vnitřními předpisy školy.
b)      Žák má právo na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělání. V případě, že má žák pochybnosti o hodnocení výsledků své práce, má právo přednést své požadavky řediteli školy.
c)      Při nepochopení výkladu učiva má žák právo vyžádat si u vyučujícího konzultaci učiva. V odůvodněných případech ( např. dlouhodobější absence) má žák právo při osvojování zameškaného učiva obrátit se při řešení situace na vyučujícího, popřípadě na třídního učitele a ředitele školy.
d)      Žák má právo na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace a násilí. Má právo
      na náboženské přesvědčení a na odpočinek.
e)      Žák má právo být seznámen se všemi předpisy, které se týkají jeho pobytu a činnosti ve škole.
 
Práva a povinnosti zákonných zástupců žáka
 
Práva
a)      Být informován o všech závažných věcech týkajících se vzdělání a výchovy svého dítěte.
b)      Volit své zástupce do školské rady a být volen do školské rady.
c)      Vznášet své připomínky k provozu školy a k organizaci výuky.
 
 
Povinnosti zákonného zástupce žáka
 
a)      Zajistit, aby žák docházel řádně do školy.
b)      Na výzvu ředitele školy nebo třídního učitele se osobně účastnit projednávání závažných otázek, které se týkají vzdělání a chování žáka.
c)      Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíží žáka nebo jiných závažných skutečností, které mohou mít vliv na průběh vzdělání.
d)      Oznamovat škole údaje žáka pro tvorbu matriky ve smyslu zákon č. 561/2004 Sb. - Školský zákon.
e)      Úzce spolupracovat se školou při řešení sociálně patologických jevů, projevu diskriminace, nepřátelství nebo násilí.
 
 
 
3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a zaměstnanců. Ochrana žáků před sociálně patologickými jevy a ochraně před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
 
a)      Každý žák a zaměstnanec školy musí být každoročně poučen formou proškolení
      o základních pravidlech BOZP. U žáků se proškolení provádí na začátku školního  
      roku a před nástupem na prázdniny. Školení provádí třídní učitel a je zaznamenáno
      do třídní knihy. U zaměstnanců provádí školení pověřená osoba, která provede zápis
      o proškolení. Zápis obsahuje datum proškolení, obsah školení a podpisy účastníků  
      školení.
b)      Při výuce tělesné výchovy, v laboratořích, popřípadě, je-li to nutné pro provoz
      i v odborné posluchárně, provádí úvodní proškolení žáků vyučující první vyučovací   
      hodinu v září a podle specifických potřeb navíc vždy před zahájením praktické
      činnosti žáka. Záznam provede vyučující do třídní knihy. Obsahem úvodního  
      proškolení je vnitřní řád odborné učebny, tělocvičny a laboratoře. Proškolení se  
      provádí třídním učitelem, učitelem odborného předmětu, resp. určeným pedagogickým    
     dozorem také před nástupem třídy na exkurzi nebo výlet.
c)      Ve všech prostorách školy a rovněž na akcích školy platí přísný zákaz požívání alkoholických nápojů. Pravomoc ke kontrole měřením má ředitel školy a jeho zástupce.
d)      Zaměstnanec školy před odchodem ze školy odpojí ze sítě varné konvice, topná tělesa, uživatel počítačové sítě je povinen vypnout počítač. Před ukončením denní činnosti
      ve škole si každý zaměstnanec prověří bezpečné zajištění oken. Počítač umístěný
      ve sborovně vypíná každý uživatel, který na něm pracuje v době pozdější než 12.30.
e)      Žák i zaměstnanec školy je povinen informovat nadřízeného o zjištěných závadách
      a nedostatcích, ohrožujících zdraví a bezpečnost osob nebo jiné závady technického
      rázu, jakož i nedostatečné zajištění budovy a v rámci svých schopností a možností  
      zabránit vzniku škody.
f)        Při úrazu je žák nebo zaměstnanec školy povinen poskytnout postižené osobě první pomoc. Úraz ihned nahlásí vedení školy a vyplní záznam o úrazu do knihy úrazů, která je uložena ve sborovně školy. Po ošetření žáka se o úrazu uvědomí zákonný zástupce žáka. Doprovod žáka k dalšímu ošetření lékařem je možný jen dospělou osobou.
g)      Každý nový zaměstnanec školy je povinen absolvovat vstupní prohlídku způsobilosti k výkonu povolání, kterou si hradí pracovník sám. Při nástupu do zaměstnání absolvuje vstupní školení, ve kterém je zaměstnanec seznámen se základními předpisy o BOZP a s interními předpisy platnými v organizaci.
h)      Každý žák a zaměstnanec školy používá pro specifické činnosti ochranný pracovní oděv. Používání ochranných osobních prostředků se řídí vnitřní směrnicí ředitele školy. U žáků požadavky na ochranné prostředky určují řády odborných učeben a TV.
 
 
 
i)        V případě, že bude u žáka objevena jakákoliv droga, bude postupováno takto:
-         V přítomnosti dalšího pedagoga se podezřelá látka uloží do obálky. Na obálku
      se uvede datum, čas a místo zajištění podezřelé látky. Obálka se přelepí a přelep   
      opatří razítkem školy a uschová do školního trezoru.  
-         Informuje se zákonný zástupce žáka.                      
-         Poté je bezodkladně nutno vyrozumět Policii ČR.      
-         Pokud dítě jeví známky intoxikace, předá se látka přivolanému lékaři.
-         V případě zjištěného drogového dealerství kontaktuje okamžitě vedení školy Policii ČR, žáka zadrží a ihned informuje o situaci zákonného zástupce žáka.
 
Telefonní čísla :
KHS Zlín      Havlíčkovo nábřeží 600                                     577 210 753
Odborné vyšetření v rámci psychologie
PPP Zlín Louky, U Dřevnice 206,                                           577 104 053
PPP Val. Klobouky, Masarykovo nám. 167                        577 320 049
KÚ Zlín, odbor soc. věcí, odd. péče o dítě                          577 690 111
Policie ČR Zlín , skupina pro prevenci kriminality          577 600 111
 
Dealerství drog  je trestným činem. V případě prokázaného užití drogy nebo jiných návykových látek je možno použít běžné sankční prostředky školy.
 
j)        V prostorách školy a na akcích konaných školou je přísný zákaz propagace 
      psychotropních a návykových látek, dále pak propagace rasizmu, xenofobie
      a diskriminace národnostních menšin.
 
 
4. Podmínky zacházení s majetkem školy
 
a)      Za vedení inventáře jednotlivých sbírek jsou zodpovědní určení správcové kabinetů, odborných učeben a tělocvičen.
b)      Přístroje didaktické techniky, které nejsou trvale umístěny v učebnách, jsou v době mimo vyučování v uzamčených místnostech.
c)      Pro přebírání majetku dodaného škole, jeho řádnou evidenci a správu jsou školou vydávány směrnice k operativní evidenci majetku.
d)      Veškeré nákupy z provozních prostředků schvaluje předem ředitel školy. Nákup učebních pomůcek schvaluje ředitel školy podle jím odsouhlaseného plánu. Evidenci majetku provádí účetní školy.
e)      Každoročně jsou správcové kabinetů a sbírek povinni předkládat inventář inventarizační komisi ke kontrole. Inventarizace probíhá na základě příkazu ředitele školy k inventarizaci majetku školy.
f)        Každé poškození majetku školy nese povinnost uhradit škodu v plné výši. Při úmyslném poškození lavic jsou žáci povinni uhradit jejich uvedení do stavu,
      ve kterém byly na začátku školního roku.
g)      Mechanické závady na nábytku hlásí žáci správci učebny nebo třídnímu učiteli, který stanovuje návrh na opravu u školníka.
h)      Poškození učebnic, jejímž vlastníkem je škola, hradí rodiče podle míry poškození.
i)        Každé úmyslné poškození ostatního majetku školy se hodnotí jako kázeňský přestupek žáka nebo zaměstnance. V tomto případě má organizace právo vyžadovat náhradu škody v souladu s příslušnými právními normami.
j)        Zaměstnanci jsou povinni oznamovat svému nadřízenému nedostatky, závady
      a nebezpečí, které by mohly vést ke vzniku škody na majetku školy a podle svých  
      možností se účastnit na jejich odstranění. Žáci tuto povinnost plní k vyučujícímu,  
      třídnímu učiteli nebo k vedení školy.
k)      Žákům je přísně zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči a vypínači. Z bezpečnostních důvodů se žákům zakazuje úplné otevírání oken a sezení
      na okenních parapetech.
l)        Klíče od budovy a místností vydává školník, vydané klíče eviduje.
m)    Dohled nad zaměstnanci firem pracujících ve škole zajišťuje školník.
n)      Klíče od kabinetů jsou svěřeny vyučujícím. Posílat samotné žáky
      pro pomůcky do uzamčených kabinetů je možné jen na vlastní zodpovědnost
      vyučujícího.
o)      Pokladník třídy při vybírání peněz nenosí během výuky částku u sebe, ale předává ji neprodleně třídnímu učiteli nebo ji ukládá do trezoru školy.
 
 
5. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělání - klasifikační řád
 
A.     Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáka
 
a)      Žák je ve vyučovacích předmětech klasifikován stupni 1 až 5.
b)      Při průběžném hodnocení žáka nelze používat žádné mezistupně.
c)      Situaci, kdy žák ke konci prvního nebo druhého pololetí nemůže být hodnocen, projedná vyučující předem s ředitelem školy. Při projednání budou zvažovány objektivní příčiny, které k situaci vedly. V individuálních případech nařídí ředitel školy komisionální přezkoušení.
d)      Nelze-li žáka pro závažné objektivní důvody hodnotit na konci 1. pololetí, stanoví ředitel náhradní termín, a to tak, aby byla klasifikace 1. pololetí uzavřena nejpozději do dvou měsíců po ukončení 1. pololetí. Nelze-li žáka hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. Nelze-li žáka hodnotit na konci 2. pololetí, určí ředitel školy náhradní termín, a to tak, aby bylo hodnocení uzavřeno nejpozději
      do konce září následujícího školního roku. Žák do té doby podmíněně navštěvuje
      vyšší ročník. Nelze-li žáka hodnotit ani do konce tohoto termínu, neprospěl.
e)      Žák, který na konci 2. pololetí vykazuje nedostatečný prospěch nejvýše ze dvou povinných předmětů, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce srpna. Zkouška je komisionální. Pokud ji vykoná s prospěchem nedostatečným nebo se k ní nedostaví ve stanoveném termínu, neuspěl. Pokud žák měl závažné důvody nedostavit se k opravné zkoušce a důvody průkazným způsobem doloží, může mu ředitel stanovit náhradní termín zkoušky, a to tak, aby výkon zkoušky v náhradním termínu proběhl nejpozději do konce září následujícího školního roku.
f)        Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci pololetí, může do 3 pracovních dnů, kdy se průkazně o výsledku hodnocení dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy
      o komisionální přezkoušení. Je-li vyučujícím ředitel školy, žádá se o přezkoušení
      krajský úřad.
 
 
 
B.     Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci
 
a)      Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají vyučující soustavným diagnostickým pozorováním žáka, sledováním jeho výkonu a připravenosti na vyučování, různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové), kontrolními písemnými pracemi, konzultacemi s ostatními vyučujícími a podle potřeby.
      i  s psychologickými a zdravotnickými pracovníky.
b)      Každý žák musí mít v každém předmětu alespoň dvě známky za každé pololetí, z toho nejméně jednu z ústního zkoušení. Četnost známek se posuzuje také hodinovou týdenní dotací daného předmětu. Známky získávají vyučujících průběžně během celého klasifikačního období.
c)      Zkoušení žáka se provádí zásadně před kolektivem třídy. Individuální přezkušování
      po vyučování je nepřípustné. Výjimku tvoří možnost stanovení náhradního termínu
      vyučujícím pro napsání závěrečných nebo shrnujících písemných prací, a to u žáků,
      kteří v době řádného termínu psaní práce vykazovali absenci.
d)      Při každé klasifikaci vyučující oznamuje výsledek klasifikace a zdůvodňuje ji. Při ústním zkoušení oznamuje učitel žákovi výsledek okamžitě, u písemných zkoušek
      a prací, praktických činností, jejichž výsledkem je grafická práce nebo protokol,    
      oznámí žákovi výsledek nejpozději do 14 dnů.
e)      Kontrolní práce a další druhy zkoušek rozvrhne vyučující rovnoměrně na celý školní rok, aby se nadměrně nehromadily v určitých obdobích. O termínu písemné zkoušky, která trvá déle jak 25 minut, informuje vyučující žáky předem. Ostatní vyučující o tom informuje formou zápis do třídní knihy. V jednom dni mohou žáci konat maximálně jednu zkoušku uvedeného charakteru.
f)        Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným způsobem tak, aby mohl vždy doložit správnost celkové klasifikace. V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo rozvázáním pracovního poměru v průběhu klasifikačního období předá tento klasifikační přehled zastupujícímu učiteli nebo vedení školy.
g)      Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období.
h)      V případě absence žáka z důvodu nemoci nebo jiných vážných důvodů vytvoří vyučující po dohodě se žákem resp. zákonným zástupcem žáka dostatečný prostor
      pro doučení látky žákem a průběžnou klasifikaci žáka po příchodu do školy. Vyučující
      dodržuje zásady pedagogického taktu, zejména neklasifikuje žáky ihned po jejich  
      návratu do školy po nepřítomnosti delší než jeden týden.
i)        Pokud jsou součástí klasifikace písemné nebo grafické práce, vyučující tyto práce uschová po dobu, během které se klasifikace určuje, a to i s přihlédnutím k době,
      ve které se k ní mohou zákonní zástupci a zletilí žáci odvolat (tzn. celý školní rok,
      včetně hlavních prázdnin, v případě žáků s odloženou klasifikací nebo opravnými
      zkouškami až do 30. 10. dalšího školního roku.
j)        Opravné písemné práce musí být předloženy všem žákům, na požádání ve škole také zákonným zástupcům žáků.
k)      Zadávání nové látky k samostatnému studiu celé třídě není přípustné.
 
 
 
 
C.     Klasifikace chování
 
a)      Chování žáka je klasifikováno třemi stupni 1 až 3.
b)      Při klasifikaci chování se rovněž přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka. K uděleným kázeňským opatřením během klasifikačního období se přihlíží pouze tehdy, jestliže tato opatření byla neúčinná.
 
D.     Výchovná opatření
 
a)      Výchovná opatření jsou pochvaly a jiná ocenění a opatření k posílení kázně.
b)      Třídní učitel nebo ředitel školy může žákovi udělit pochvalu za mimořádný projev humánnosti, občanské a školní iniciativy, za záslužný nebo statečný čin,
      za dlouhodobou úspěšnou práci. Pochvala je udělována žákovi před kolektivem třídy
      nebo školy. Pochvaly a jiná ocenění se zaznamenávají do katalogových listů.
c)      Opatření k posílení kázně žáků se ukládají za závažné nebo opakované provinění proti školnímu řádu. Tato opatření předcházejí zpravidla před snížením stupně z chování. Podle závažnosti provinění se ukládá některé z těchto opatření: napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, důtka ředitele školy.
d)      Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností žáka.
e)      Před udělením výchovného opatření projedná možnost uložení opatření třídní učitel
      s ředitelem školy.
f)        Udělení výchovného opatření oznamuje ředitel školy prokazatelným způsobem rodiči nebo jinému zákonnému zástupci žáka. Opatření se zaznamenávají do katalogových listů.
g)      Za jeden přestupek proti školnímu řádu se uděluje žákovi pouze jedno opatření
      k posílení jeho kázně.
 
 
6. Omlouvání absence žáka
 
a)      Omlouvání absence žáka provádí třídní učitel nebo v případě jeho dlouhodobější nepřítomností učitel, který byl jeho zastupováním pověřen, a to na základě omluvenky zákonného zástupce žáka v žákovské knížce.V odůvodněných případech může škola požadovat lékařské potvrzení či jiný úřední doklad.
b)       Pro omlouvání platí dále tato pravidla:
                   1.   Nemůže-li se žák účastnit vyučování z předem známých důvodů, je povinen
                         s  předstihem žádat o uvolnění z výuky třídního učitele.
                   2.   Nemůže-li se žák účastnit vyučování z důvodů, které nemohl předvídat, má         
                         zákonný zástupce povinnost oznámit třídnímu učiteli důvod absence
                         nejpozději do tří dnů od započetí absence.
                  3.    Jestliže se žák neúčastní vyučování a není-li splněn bod 2 pravidla
   pro oznámení důvodů, vyzve třídní učitel oficiálně rodiče žáka nebo  
    zákonného zástupce ke zdůvodnění absence. Nedojde-li ani po výzvě
    k omluvě do 5 pracovních dnů po úředním doručení výzvy, je situace
    vyhodnocena jako neplnění základní povinnosti rodiče nebo zákonného
    zástupce žáka a neplnění zákonné povinnosti docházet do školy oznamuje
    ředitel školy orgánům sociálně-právní ochrany.
                   4.   O uvolnění z vyučování žádá zákonný zástupce žáka, žádost má písemnou  
            formu a podává se předem.
     5.   V naléhavých případech může být žák uvolněn:
           na 1. vyučovací hodinu od příslušného vyučujího
           na 1 den od třídního učitele
           na delší dobu přes třídního učitele od ředitele školy.
                   6.   Každou předem neohlášenou dlouhodobější absenci musí zákonný zástupce    
                         žáka do tří dnů od vzniku absence oznámit třídnímu učiteli. Při ohlášení
                         se uvede příčina absence a její předpokládaná doba. Potřebné doklady pro     
                         omluvení své absence předkládá žák třídnímu učiteli první den příchodu
                          do školy.
                    7.   Před každým odchodem ze školy v průběhu vyučování je žák povinen
                          dodat předem písemnou omluvenku třídnímu učiteli. V případě jeho 
                          nepřítomnosti zastupujícímu třídnímu učiteli. Žák nemůže být z vyučování
                           uvolněn jen po telefonické domluvě.  
                    8.   Doklady pro omluvení absence jsou uzavírány vždy k pololetí školního
     roku. Třídní učitel má všechny doklady k omlouvané absenci žáků třídy po   
     dobu celého školního roku, v případě neuzavřené klasifikace až do doby   
     jejího uzavření
 
 
 
V Újezdě dne 1.9. 2008                                                       Mgr. Aleš Kozubík
                                                                                    ředitel ZŠ Újezd

Základní škola

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Překlad (translations)

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

DSCN3467

Video

ZŠ A MŠ ÚJEZD JE SOUČÁSTÍ SÍTĚ EDUROAM

Eduroam

Meteorologická stanice ZŠ Újezd

Meteostanice