Menu
ZŠ MŠ Újezd
ZŠ a MŠÚjezd

Zhodnocení roku

článek

Vážení rodiče, milí čtenáři webových stránek ZŠ a MŠ Újezd,

     je před námi konec kalendářního roku a s ním spojené i zamyšlení nad tím, co se v naší škole za celý rok 2022 událo.

     Hlavní pozitivní změnou bylo, že jsme se konečně vrátili k pravidelné výuce.  Po dlouhé koronavirové odmlce se ve škole začaly pořádat volnočasové aktivity, sportovní soutěže a výlety. Žáci 9. ročníku tak mohli zavítat na dvoudenní výlet do Prahy, uskutečnil se i Ples SRPŠ s předtančením polonézy a pěvecký sbor „Zpěvulky“ se mohl prezentovat s vánočním i letním koncertem.   V letošním roce obnovil svou činnost i folklorní kroužek „Úježďánek“.

      Po dvou letech se letos konal zápis do 1. třídy prezenčně. Děti se také zúčastnily 3x nulté školičky.

      Po zahájení válečného konfliktu na Ukrajině se ve spádových obcích usadilo ve volných bytových prostorách několik ukrajinských rodin. Většina dětí mladšího školního věku navštěvuje školy v místě bydliště, děti z Loučky a starší žáci navštěvují ZŠ a MŠ Újezd. V současné době je v ZŠ 5 žáků z Ukrajiny a 1 žák v MŠ. Žákům je zajištěna výuka českého jazyka a jsou zařazeni do kmenových tříd. Myslím, že se všichni velmi dobře adaptovali a našli si mezi dětmi kamarády. Velké poděkování patří firmě SumiRiko AVS Czech s.r.o., která nám na výuku těchto žáků přispěla finančním darem.

      Po 26 letech ve funkci ředitele školy, odešel do starobního důchodu pan ředitel Mgr. Aleš Kozubík. Stále však zůstal na zkrácený úvazek na pozici učitele. Chtěla bych mu touto cestou moc poděkovat za jeho dlouholetou činnost v tak náročné funkci a popřát hodně zdraví do dalších let.

     Od 1. 8. 2022 byla na základě konkurzu a usnesení Rady Obce Újezd ze dne 24. 5. 2022 do funkce ředitele školy jmenována Mgr. Eva Janošová. Funkcí zástupce ředitele školy byla od 1. 8. 2022 pověřena Mgr. Milena Zádrapová.

     Počet žáků v letošním školním roce 2022/2023 klesl z 265 na 247, protože nás opustil velmi početný ročník deváťáků. I tak jsme rádi, že k nám mají rodiče důvěru a své děti k nám posílají. S tím souvisí i počet zaměstnanců. Na škole v letošním roce vyučuje 21 pedagogů, 2 vychovatelky ŠD a 4 asistentky pedagoga, o školu se stará 5 správních zaměstnanců a 5 kuchařek. Součástí školy je i mateřská škola, kterou letos navštěvuje 42 dětí, pečují o ně 4 učitelky, 1 asistentka pedagoga a 1 uklízečka.  

   Spolupráce s obcí jako zřizovatelem školy je velmi dobrá, každoročně uvolňuje významné prostředky na průběžné renovace a opravy. O prázdninách proběhla výmalba přízemí a šaten, do školy byl nainstalován kamerový a bezpečnostní systém. Na mateřské škole byla vyměněna celá střešní krytina. Škola byla vybavena dalším interaktivním panelem a byly dokoupeny pevné počítače do všech kmenových tříd. Od září tak škola mohla přejít na elektronickou třídní knihu. Celý program EduPage je od této chvíle hlavním komunikačním kanálem mezi učiteli, rodiči a žáky.

   V loňském i letošním roce stále probíhá v rámci Národního plánu obnovy doučování, které je určeno především pro žáky ohrožené školním neúspěchem.

    Škole byla také poskytnuta dotace ze státního rozpočtu „Nástroje pro oživení a odolnost“ na nákup digitálních potřeb a robotiky k výuce informatiky. Od tohoto školního roku naše škola přešla na výuku nové informatiky, jejíž součástí je i výuka programování a robotiky.

    Od dalšího školního roku se škola hodlá zapojit do Operačního programu Jan Amos Komenský a získat tak finanční prostředky na další vybavení školy pomůckami.

    Ve škole se intenzivně věnujeme žákům s podpůrnými opatřeními, ale také žákům nadaným, které připravujeme na různé soutěže a zapojujeme je do projektů.

    Nadále pokračuje velmi dobrá spolupráce i s dalšími regionálními institucemi, především s Nadací J. Pivečky ve Slavičíně a Envicentrem ve Vysokém Poli. Spolupráce je zaměřena na udržování místních tradic a poznávání místních pamětihodností – Ploština, Klášťov a Hradištěk. Nově se rozšířila spolupráce s MAS Ploština, která by v dalším období mohla pomoci při financování zájmové činnosti a zavádění polytechnického vzdělávání.

     Pokračujeme v projektu „Mléko do škol“ a „Ovoce do škol“, který je od letošního školního roku určen pouze pro žáky 1. stupně

     Další vzdělávání a zvyšování kvalifikace patří k prioritám školy. Vedení školy podporuje všechny aktivity sebevzdělávání proplácením cestovného, kurzovného a relativní volností ve výběru školení. Výchovná poradkyně dokončila studium pro zvýšení kvalifikace na vysoké škole. V rámci dalšího vzdělávání pedagogů /DVPP/ proběhlo velké množství prezenčních a online školení.

     Při škole pracuje SRPŠ / sdružení rodičů a přátel školy /. Během loňského školního roku došlo k výměně vedení organizace a dosti složitému přeregistrování. Nový výbor navázal na předcházející vedení a zorganizoval Den logických her, Dětský den a školní Ples SRPŠ.

     Dobrá spolupráce je i s ostatními zájmovými organizacemi, především s TJ Sokol Újezd, SDH Újezd a s obecními úřady spádových obcí.

     Po dvouleté přestávce opět pokračujeme ve spolupráci s okolními školami. S paní zástupkyní jsme navštívily páťáky z Vysokého Pole a Sehradic, kde jsme se prezentovaly s naší školou. Tito žáci pak navštívili naši školu, kterou si prohlédli, a návštěvu zakončili turnajem „O pohár ředitele školy“.

     Výsledky vzdělávání školy jsou velmi dobré, naši žáci úspěšně pokračují ve studiu na nejrůznějších středních školách regionu od gymnázií až po školy uměleckého typu. Daří se nám připravovat a směřovat děti i na učební obory, především v rámci našeho regionu.

     Za dobrou a kvalitní práci bych chtěla touto cestou poděkovat všem zaměstnancům i žákům naší školy a všem popřát klidné a radostné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a mnoho štěstí v roce 2023.  

 

                                                                                           Mgr. Eva Janošová, ředitelka školy

Datum vložení: 15. 12. 2022 13:32
Datum poslední aktualizace: 10. 5. 2023 9:29
Autor: Mgr. Eva Janošová

Základní škola

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Překlad (translations)

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Video

ZŠ A MŠ ÚJEZD JE SOUČÁSTÍ SÍTĚ EDUROAM

Eduroam

Meteorologická stanice ZŠ Újezd

Meteostanice