Navigace

Obsah

ZŠ a MŠ v roce 2017

Typ: ostatní
Krátké zamyšlení nad rokem 2017

ZŠ a MŠ Újezd ve roce 2017


Vážení rodiče, milí žáci, dovolte mi, abych v krátkosti zhodnotil právě končící rok 2017 a nastínil hlavní úkoly, které nás čekají v roce příštím. Během minulého roku došlo konečně k stabilizaci rozpočtu a stanovení jasných a srozumitelných pravidel pro financování škol. Po dlouhé době měla škola dostatek finančních prostředků na mzdy i provoz školy. Díky projektu „Zvýšení kvality vzdělávání na ZŠ a MŠ Újezd“ výzvy 02_16_022 OP VVV „ Šablony I“ škola získala dalších 864 197,00 Kč na personální podporu, školení i různé učební pomůcky pro inkluzivní vzdělání. Konkrétně byly finanční prostředky využity na plat pro chůvu mateřské školy, která během školního roku 2016/2017 pečovala o dvouleté děti. Na základní škole pak byly tyto prostředky použity na plat školního asistenta, který vypomáhal při výuce žáků s různou úrovní poruch učení a chování. Další oblastí podpory bylo doučování v matematice, jazycích a péče o žáky ohrožené školním neúspěchem. Část finančních prostředků byla věnována na školení pedagogických pracovníků v oblasti inkluze, péče o dvouleté děti, logopedii a zralost dětí před nástupem do základní školy. Zbývajících finanční prostředky byly použity na nákup učebních pomůcek, které by si škola z běžného rozpočtu nemohla dovolit. Jednalo se o nákup počítače a interaktivního panelu pro mateřskou školu, kopírky a dalších drobných učebních pomůcek pro základní školu.
Za finanční podpory zřizovatele byla provedena kompletní rekonstrukce školního tartanového hřiště včetně lajnování, vymalování tříd a sociálních zařízení a další běžné opravy. Díky finanční podpoře zřizovatele byl do školní kuchyně zakoupen konvektomat, kuchyňské zařízení, které umožňuje vařit více pokrmů najednou. Jak jsem již rodiče i žáky informoval, měla by školní kuchyně od začátku nového roku začít postupně najíždět na vaření dvou jídel, jednoho klasického, druhého tzv. odlehčeného. Během prázdnin byla novým nábytkem vybavena ředitelna školy. Protože škola prošla rozsáhlou rekonstrukcí v letech 2000 až 2009, probíhá nyní postupná rekonstrukce mateřské školy. Díky finančním prostředkům zřizovatele, který ze svého rozpočtu uvolnil částku 568 tis. Kč, byla provedena rekonstrukce šaten a sociálních zařízení. Následně proběhla výměna šatních skříní, záchodků, skříní v umývárně, byla položena nová podlahová krytina a obklady. V prosinci minulého roku byl prostřednictvím zřizovatele podán projekt přes IROP pod názvem „Modernizace pro přírodní vědy, polytechnickou výuku a jazyky na ZŠ a MŠ Újezd“, bohužel do dnešního dne nevíme, zda jsme uspěli nebo ne. Celý projekt se týká pěti odborných pracoven a jejich modernizace, jednalo by se o pracovnu fyziky a chemie, pracovnu přírodopisu, učebnu cizích jazyků, cvičnou školní kuchyňku a tzv. polytechnickou učebnu na posílení manuální zručnosti žáků /učebna řemesel/. I když byla škola rekonstruována, chybí ve většině odborných učeben nové lavice, moderní didaktická technika a samozřejmě učební pomůcky.
Na školní zahradě pokračuje budování okrasné zahrady s vybranými ekosystémy, tak aby měli žáci vše na jednom místě a mohla zde probíhat praktická výuka.
Není záměrem tohoto hodnocení vyjmenovat všechny školní aktivity, ty jsou podrobně uvedeny ve výroční zprávě. Přesto bych chtěl poděkovat některým vyučujícím a výboru SRPŠ za organizaci celé řady kulturních akcí pro děti i dospělé. Mezi tradiční mimoškolní aktivity patřilo vystoupení školního pěveckého sboru na vánočním koncertu, folklorního kroužku na besedě pro seniory a vítání občánků a v závěru roku obou kroužků ve společném pásmu. Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Újezd zorganizovalo tradiční oslavu Dne dětí, zábavné nedělní odpoledne k zahájení školního roku, Dětský karneval a Ples SRPŠ. Všem aktivním rodičům a výboru bych chtěl touto cestou poděkovat za pomoc při organizaci těchto akcí.
Co nás čeká v roce příštím? I přes to, že MŠMT připravuje revizi inkluze, tzn. začleňování žáků ohrožených školním neúspěchem do běžného vzdělávání, rádi bychom i nadále využívali práce alespoň jednoho školního asistenta. Jeho přítomnost ve výuce pomáhá slabším žákům v pochopení látky, motivuje tyto žáky k lepším výsledkům a je nad nimi zajištěn neustálý dozor. Dalším očekávaným úkolem na příští období je přepracování ŠVP /školního vzdělávacího programu/, který si každá škola vytváří podle místních podmínek a zaměření školy. I nadále chceme naši školu zachovat jako školu zaměřenou na tradice a přírodní vědy, navíc bychom rádi do nového vzdělávacího programu zapracovali širší sortiment volitelných předmětů, rozšířili výuku jazyka anglického a posílili pracovní vyučování. Zpětná vazba ze středních škol nám ukazuje, že rušením praktických činností na úkor druhého cizího jazyka nebyla úplně ta správná cesta. Už dnes se v praxi objevuje velký nedostatek dělnických profesí, studentům chybí nejjednodušší manuální dovednosti a vytrácí se označení „zlaté české ručičky“. Mělo by být společným cílem školy i rodičů tento trend zastavit. Chtěl bych Vás rodiče touto cestou požádat o spolupráci. Zaměstnávejte své děti drobnými pracovními úkony, předávejte jim své bohaté pracovní zkušenosti a buďte jim vzorem k aktivnímu životu, jinak se na dnešní generaci bude vzpomínat jako na generaci, která své dětství strávila před televizí nebo u počítače.

Přeji Vám všem radostné prožití svátků vánočních a mnoho pracovních i osobních úspěchů v roce 2018.

Mgr. Aleš Kozubík, ředitel školy


Vytvořeno: 21. 12. 2017
Poslední aktualizace: 21. 12. 2017 09:58
Autor: Správce Webu