Navigace

Obsah

Informace k zápisu do 1. třídy

Typ: ostatní
13.3. 2018

Informace k organizaci a průběhu zápisu

 

1. Organizace zápisu

 

1.1 Termín zápisu

Zápis do 1. tříd se koná v souladu s § 36 odst.4, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Konkrétní termín stanovil ředitel školy na 9. dubna 2018 od 13.00 do 17.00.

 

1.2 Místo zápisu:

Zápis se koná ve školní budově, v prvním patře vlevo, učebna 5. třídy.

 

1.3 Potřebné dokumenty:

Sebou k zápisu si vezměte: rodný list dítěte; občanský průkaz zákonného zástupce; doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.), rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno. Tyto dokumenty budou sloužit k ověření náležitostí požadovaných správním řádem.

 

1.4 Plnění povinnosti školní docházky

K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2017/2018 se dostaví děti, které dovrší šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2018, tzn. děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 a dále děti, kterým byl při zápisu v loňském roku povolen odklad školní docházky o jeden rok. Po dohodě s třídní učitelkou p. Mgr. Jitkou Sucháčkovou se děti s odkladem zápisu účastnit nemusí.

 

1.5 Předčasný nástup k plnění školní docházky

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, kterou k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 

1.6 Odklad školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden  školní rok na základě:

1)  písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce  a

2)  doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení  a

3)  doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

2. Počet žáků, které je možné přijmout

Ve školním roce 2018/2019 bude  na naší škole otevřena 1 jejíž naplněnost může být až 30 žáků.

V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy.

 

3. Kritéria pro přijímání žáků

1. Přednostně budou přijímáni žáci:

- s místem trvalého pobytu, v případě cizince místem pobytu v příslušném školském obvodu (stanoveném obecně závaznou vyhláškou obce)

- umístění ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči sídlícím v příslušném školském obvodu

2. Žáci, kteří nejsou uvedeni v bodě prvním, budou přijímáni dle těchto kritérií:

- sourozenec ve škole v době zápisu

- losování

 

4. Popis formální části zápisu

V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky.

Žádost je možné podat buď písemně, nebo ústně.

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce, uvede zákonný zástupce dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti uvedené v § 37 odst. 2, kterými jsou:

- jméno a příjmení žadatele (dítěte),

- datum narození,

- místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (v případě cizince místo pobytu žáka),

- označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní školu),

- jméno a příjmení zákonného zástupce či jiné oprávněné osoby,

- místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Doplňující informace:

- telefonní spojení na zákonné zástupce či e-mailovou adresu,

- údaje o znevýhodnění dítěte či údaje o mimořádném nadání dítěte,

- údaje o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

 

5. Popis případných dalších částí zápisu a popřípadě další údaje

 

Motivační pohovor  a činnosti, na které jsou děti připravovány v MŠ ( asi 20 minut)

Cílem je motivovat dítě pro školní docházku. V rámci neformálního rozhovoru pedagog orientačně zjišťuje úroveň jeho dosažených znalostí a dovedností. Účelem zápisu není zjistit všechny uvedené dovednosti dítěte, škola si zvolí činnosti dle vlastního výběru.

 


Vytvořeno: 13. 3. 2018
Poslední aktualizace: 13. 3. 2018 07:43
Autor: RNDr. Milada Světlíková